УВЕДОМЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Уведомление за поверителност от „Естетик Съни Бийч” ООД, ЕИК BG205089001 – Администратор на лични данни

 

Контакти с администратора във връзка с личните данни: Главен офис: К.К. Сльнчев бряг К-с Ясен вх Д ап А4, тел: +359899478469; e-mail: pelartbulgaria@gmail.com

Във връзка с приложението на разпоредите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

Уведомявам Ви, че:

личните данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни/ предавани на трети страни без изрично съгласие на субекта.

За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.

Уведомявам Ви, че имате следните права като субект на данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните:

1.Като субект на лични данни имате право да поискате потвърждение от администратора дали се обработват личните Ви данни ако това е така- да получите достъп до данните си и следната информация за каква цел се обработват данните, какви лични данни, получателите на данните, срокът на обработване.  Исканията  за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/ електронен види да бъдат адресирани до администратора по следния начин: в писмен вид на адрес: К.К. Сльнчев бряг К-с Ясен вх Д ап А4 или на следния e-mail адрес: pelartbulgaria@gmail.com

Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни само, ако е налице законово основание, като е необходимо да се мотивира писмено за това.

  1. Като субект на лични данни имате право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни /неактуални. За тази цел трябва да подадете отделно искане по следния начин: писмено на e-mail: pelartbulgaria@gmail.com

На искането Ви ще бъде отговорено от страна на администратора по следния начин: писмено на адрес: К.К. Сльнчев бряг К-с Ясен вх Д ап А4 или писмено на e-mail: pelartbulgaria@gmail.com

  1. Като субект на лични данни имате право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването им. Ограничаването се допуска в следните

– когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничението е за срок, необходим на администратора да провери точността.

– когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им.

– когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни.

  1. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните ви данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основание: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. За целта следва да подадете искане или молба по следния начин: писмено на адрес: К.К. Сльнчев бряг К-с Ясен вх Д ап А4 или писмено на e-mail: pelartbulgaria@gmail.com

Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните

причини:

А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на

информация;

Б) за спазване на правно задължение от администратора или за

изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на

официални правомощия, които са предоставени на администратора;

В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или

исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува

вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни

постигането на целите за това обработване; или за установяването,

упражняването или защитата на правни претенции;

  1. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни по всяко време, като посоча основание за това. Възражението следва да бъде депозирано по следния начин: писмено на адрес: К.К. Сльнчев бряг К-с Ясен вх Д ап А4, или писмено на e-mail: pelartbulgaria@gmail.com

Администраторът следва да се мотивира дали приема възражението.

  1. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.
  2. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

Администратор: „Естетик Съни Бийч” ООД

Формуляр за рекламация

Онлайн запитване към Pelart

Формуляр за изтриване

Регистрационна форма

за достъп до актуалния продуктов каталог на PELART LABORATORY